Miljöpolicy

Miljöpolicy och Kvalitet

Vi och våra medarbetare följer kvalitetsparametrar utgivna av Landstinget, SLL,
läkemdelsverket, Socialsyrelsen, miljöverket och STRAMA m.m. Vi skickar vår
medarbetarna regelbundet till fortbildningar för en bättre kompetens och vårdkvalitet.
Vi kämpar ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga våra
föroreningar. Vi hjälper våra kunder aktivt i deras miljöarbete genom att t.ex.
förskriva mindre miljöpåverkande läkemedel eller handla miljömärkta produkter.
Företaget har en dynamisk miljöhänsyn i alla delar. Vi ställer miljökrav vid alla slags
inköp av varor, tjänster och handlar i regel miljömärkta produkter. Vi källsorterar vårt
avfall och följer gällande miljölagstiftning. Vi alltid väljer miljöcertifierade
leverantörer.
Ansvar
Alla medarbetare ska vara informerade om vårt miljöarbete.
Ansvarig för ovanstående miljöpolicy och riktlinjer är VD Alex Sajjad.